Vedtægter og bestyrelse
Vedtægter og bestyrelse for Roskilde eSport
Esport05

Vedtægter for Roskilde eSport


Bestyrelse for Roskilde eSport 

Anders Bruhns - Formand 

Jens Christian Ringdal - Næstformand 

Pernille Ramdal - Kassere

Esben Danielsen 

Steffen Møller Pedersen

Hans Aaholm Sejrsen§1 Navn

1.1 Foreningens navn er Roskilde eSport.

1.2 Foreningen har hjemsted i Roskilde Kommune.

1.3 Foreningen blev stiftet d. 28. april 2006.


§2 Formål

2.1 Det er foreningens formål, at skabe fællesskaber indenfor gaming og eSport med afsæt i demokrati og gennem udvikling af det enkelte individ.

2.2 Foreningens formål søges opnået ved at:


 • samle foreningens medlemmer i et sund og ansvarligt demokratisk fællesskab
 • udvikle gode og engagerede medlemmer og trænere
 • skabe gode spiloplevelser for alle medlemmer på tværs af alder og køn
 • give foreningens medlemmer forståelse for spillet og dygtiggøre dem til det
 • skabe gode fysiske rammer for udøvelse af foreningens aktiviteter
 • bidrage til at give foreningens medlemmer forøget indhold i deres tilværelse gennem foreningens aktiviteter
 • fremme foreningens aktiviteter gennem glæde og lyst

§3 Medlemskab

3.1 Som medlem kan optages enhver, som interesserer sig for gaming og/eller eSport.

3.2 Der kan optages aktive såvel som passive medlemmer i foreningen.

3.3 Man er medlem, når foreningen har modtaget betaling for medlemskontingent. Kvittering for indbetalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.

3.4 Medlemskontingenter fastsættes af generalforsamlingen.

3.5 Medlemskaber bortfalder ved undladelse af kontingentindbetaling, som sker én gang halvårligt. Medlemskab følger kalenderåret. 

3.7 Bestyrelsen kan afvise anmodninger om optagelse, og kan ligeledes ekskludere medlemmer, der modvirker foreningens formål eller skader dens interesser.


§4 Generalforsamlingen

4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

4.2 Generalforsamlingen afholdes mindst en gang årligt i perioden d. 1. februar til d. 1. marts.

4.3 Generalforsamlingen annonceres med mindst 14 dages varsel, hvor samtlige medlemmer indkaldes via foreningens IT systemer.

4.4 Generalforsamlingen træffer beslutninger ved stemmeflertal, og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

4.5 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er foreningens medlemmer over 18 år eller forældre til medlemmer under 18 år.

4.6 Hvert medlem har én stemme.

4.7 Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:


 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formandens beretning for bestyrelsens arbejde
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Fastsættelse af medlemskontingent
 8. Valg af intern revisor
 9. Eventuelt


Forslag til dagsordenens pkt. 5 og 6 skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.


§5 Ekstraordinær generalforsamling

5.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på foranledning af to bestyrelsesmedlemmer, eller såfremt en tredjedel af de aktive medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen.

5.2 Skriftlig begæring med angivelse af dagsorden fremsendes til bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel.


§6 Bestyrelsen

6.1 Foreningens anliggender varetages af bestyrelsen.

6.2 Kandidater til bestyrelsen er alle medlemmer, som er fyldt, eller fylder 18 år det indeværende år.

6.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde, og skal som minimum have en formand og kasserer.

6.4 Tegningsberettigede er formand og kasserer i fællesskab.

6.5 Generalforsamlingen kan beslutte at udvide bestyrelsen efter behov og tilknytte suppleanter.

6.6 Alle bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

6.7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og uddelegerer ansvar efter eget skøn.

6.8 Bestyrelsesmøder afholdes efter behov og indkaldes af formand eller kasserer eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

6.9 Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst to bestyrelsesmedlemmer er til stede.

6.10 Afstemninger søges opnået ved konsensus, og afgøres ved simpel majoritet. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

6.11 Bestyrelsen skal føre protokol over sine bestyrelsesmøder med dagsorden og beslutningsreferat.


§7 Regnskab

7.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.

7.2 Revision af regnskabet foretages af de på generalforsamlingen valgte interne revisorer.


§8 Vedtægtsændringer

8.1 Vedtægter kan ændres af et generalforsamlingsflertal på to tredjedele af de fremmødte medlemmer.


§9 Opløsning

9.1 Beslutning om foreningens ophør kan træffes på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst fire ugers mellemrum.

9.2 Ved foreningens ophør anvendes dens eventuelle formue til formål, der efter den opløsende generalforsamlings vurdering og efter godkendelse af Roskilde Kommune, er i overensstemmelse med foreningens formål.


Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 1. marts 2021.