Vedtægter

Esport05

Vedtægter for Foreningen Roskilde eSport

§1 Navn
Foreningens navn er Foreningen Roskilde eSport

§2 Hjemsted
Foreningen har hjemsted i Roskilde Kommune.

§3 Formål Det er foreningens formål, at udbrede og fremme interessen for eSport ved at skabe rammer for et fællesskab, såvel eSportsligt som kulturelt. Dette sker ved at samle alle medlemmer under de bedst mulige forhold til eSportsudøvelse.
Dette søges opnået ved:

  • at skabe gode fysiske rammer og fremme koordinationen af arrangementer mellem eSports aktivister lokalt og nationalt
  • at synliggøre foreningen og arbejde i lokalsamfundet for en formel integration og styrkelse af forståelsen for eSport
  • at udvikle gode og engagerede trænere og ledere med henblik på at styrke eSportens integration og gennemslagskraft
  • at sikre massiv lokalopbakning ved at øge kontakten og vekselvirkningen mellem eSportdiscipliner og lokale medier og nationale organisationer
  • at glæde og lyst præger alle aktiviteter og udvikling

Dette skal ske igennem afholdelse af arrangementer, møder, konferencer via studiegrupper, publikationer, offentlig repræsentation og lignende.

§4 Medlemsskab
Man er medlem, når foreningen har modtaget betaling for medlemskontigent. Der kan optages aktive såvel som passive medlemmer i foreningen. Bestyrelsen kan afvise anmodninger om optagelse og kan ligeledes ekskludere medlemmer, der modvirker foreningens formål eller skader dens interesser.

§5 Bestyrelsen Foreningens anliggender varetages af bestyrelsen, som minimum har følgende sammensætning: a) Formand b) Næstformand c) Kasserer
Der kan yderligere vælges 2 menige bestyrelsesmedlemmer

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og uddelegerer ansvar efter eget skøn. Generalforsamlingen kan beslutte at udvide bestyrelsen med 1-2 medlemmer, der vælges for et år ad gangen.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov og indkaldes af formand eller næstformand. Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede. Afgørelser afgøres ved simpel majoritet. Ved stemmelighed er formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme udslagsgivende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen skal føre protokol over sine bestyrelsesmøder med dagsorden og beslutningsreferat.

Tegningsberettigede er formand og næstformand, eller formand og kasserer i fællesskab.

§6 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes mindst en gang årligt senest d. 1. marts. Generalforsamlingen annonceres som minimum ved opslag på foreningens hjemmeside samt ved indkaldelse via e-mail til samtlige medlemmer, der har oplyst aktive e-mail adresser til foreningen, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved stemmeflertal og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er foreningens medlemmer.

Dagsordenen til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere 2. Godkendelse af dagsorden 3. Formandens beretning for bestyrelsens arbejde 4. Godkendelse af regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse a) Formand b) Næstformand c) Kasserer d) 2 menige bestyrelsesmedlemmer 7. Fastsættelse af medlemskontingent 8. Valg af intern revisor
9. Eventuelt

Forslag til dagsordenens pkt. 5 og 6 skal være bestyrelsen i hænde, enten skriftligt eller via email senest 8 dage før generalforsamlingen. Kandidater til bestyrelsen er alle medlemmer som er fyldt eller fylder 18 det indeværende år.

§7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på foranledning af et bestyrelsesmedlem eller såfremt 1/3 af de aktive medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen. Skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden fremsendes til bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel.

§8 Regnskab Regnskabsåret følger kalenderåret
Revision af regnskabet foretages af de på generalforsamlingen valgte interne revisorer.

§9 Vedtægtsændringer
Foreningens vedtægter kan ændres af et generalforsamlingsflertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer.

§10 Opløsning
Beslutning om foreningens ophør kan træffes på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst fire ugers mellemrum. Ved foreningens ophør anvendes dens eventuelle formue til formål, der efter den opløsende generalforsamlings vurdering og efter godkendelse af Roskilde Kommune, er i overensstemmelse med foreningens formål.